Ocena pracy nauczyciela kontraktowego

Filmowe konkret – słowo

Temat: Gdzie umieścić system oceniania
itd. Powinien także powiedzieć jak będzie sprawdzał te osiągnięcia. Na mój gust przygotowanie PSO jest obowiązkiem nauczyciela i jako takie nie bardzo znajduje miejsce w teczce nauczyciela. Chyba, że u nauczyciela kontraktowego: 1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; Nie piszesz o jaki stopień będziesz się ubiegała....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10289Temat: Nauczyciel kontraktowy na nauczyciela mianowanego
" />Dyrektor szkoły, nauczycielowi stażyście ubiegającemu się wyższy stopień, i nauczycielowi kontraktowemu ubiegającego się o wyższy stopień przydziela opiekuna stażu. Czy nauczyciel kontraktowy, który zmienił miejsce pracy i ma ocenę cząstkową, musi specjalnie występować o przydzielenie opiekuna w nowym miejscu pracy? Czy wystarczy podanie o kontynuację awansu zawodowego, aby dyrektor przydzielił opiekuna? Pozdrawiam
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8983


Temat: pilnie potrzebuje wzór sprawozdania - mianowanie
art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu. Do teczki należy dołączyć obydwa sprawozdania i oceny. Dyrektor dokona całościowej oceny dorobku zawodowego na podstawie oceny z poprzedniego miejsca zatrudnienia oraz na podstawie sprawozdania z PRZ, które mu przeddstawisz. Co pisać? W sprawozadniu należy sie skupić na tym, jak zrealizowałaś zadania ujęte w PRZ i wymagania na nauczyciela mianowanego. Jęśli złozylaś tamto cżastkowe sprawozdanie- mysle, ze wystarczy opisać zadania zrealizowane w czasie następnych dwóch lat. Jednak w autoprezentacji powinnaś się skupić na prezentowaniu całościowym swych działań - zgodnie z wymaganiami na nauczyciela mianowanego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5893


Temat: Sposób powiadamiania
" />Spróbuję trochę rozwiać wątpliwości. 1. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela - w przypadku n-la dyplomowanego Kuratorium, w przypadku mianowanego - Organ samorządowy; dyrektor powiadamia kontraktowego - wszystko zgodnie z odpowiednimi uprawnieniami do konkretnego stopnia awansu; znaczy to, że dyrektor nie powiadamia n-la dyplomowanego i jest to obowiązek Kuratorium. 2. nasze zawiadomienia zawierały cały skład, lecz ... pracować, tak więc dodatkową pracą byłoby pisanie innych zawiadomień nauczycielowi (bez składu) - szkoda czasu. 3. nie mozna zaskarżyć składu przed obradami; może po? zwłaszcza gdy komisja "oblała" nauczyciela; każdy członek komisji podpisuje Oświadczenie, że nie występują okoliczności mogące miec wpływ na bezstronność oceny- tym samym prawnie zobowiązuje się do obiektywizmu. Jeżeli "oblany" nauczyciel potrafi udowodnić stronniczość, to wtedy taki członek komisji...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3419


Temat: Kontraktowy - obserwacje lekcji
" />Warunkiem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście jest: posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela Art. 9, ust. 1 pkt. 1), odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego, uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. W trakcie trwania stażu nauczyciel powinien: Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy; Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omówić ... zajęcia zostały przeprowadzone. Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10805


Temat: Kontynuacja stażu - nowy plan i winosek czy aneks do planu?
" />Skoro zmieniasz miejsce pracy to musisz postępować zgodnie z przepisami, tak jak mówi dyrektor i ekspert i rozp. i KN 2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły. 3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. 4. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły. 5. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela, ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio. czyli te wyżej podane a niżej masz kto to ten 9f2 9f.2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7257


Temat: sprawozdanie cząstkowe - do kiedy?
" />1. Staż się nie kończy i nie zaczyna "nowy". Staż można kontynuować w nowej placówce po spełnienu warunków określonych w KN: ">Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania ... miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 2.Trzeba więc przypilnować warunków i termninów określonych wyżej. 3.Ustawodawca nie określa terminów składania sprawozdania tzw. cząstkowego. Skoro jesteś zatrudniona w jednej placówce do 31 sierpnia, a w następnej zaczynasz pracę juz 1 września - przerwy w zatrudnieniu nie będzie. Złożysz sprawozdanie cząstkowe do dyrektora pierwszej placówki np. 31 sierpnia - poczekasz na ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (dyrektor ma 21 dni na wydanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu, a nie 14 i jednocześnie z dniem 1 września napiszesz do dyrektora nowej placówki prośbę o wyrażenie zgody na kontynuowanie stażu, w której wspomnisz np. że oczekujesz na ocenę cząstkową z poprzedniego miejsca pracy i którą dostarczysz,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10445


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, jeżeli zatrudnienia nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy; 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji; 4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
... ust. 2- "> 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. bo tyle podajecie tych...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: staż
" />Tak, ale taka opcja nie dotyczy nauczyciela stażysty. Art. 9f. 2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12110


Temat: kwalifikacje pedagogiczne psychologa szkolnego
" />Jestem nauczycielem kontraktowym, w maju 2006 kończę staż na mianowanie. Skończyłam psychologię, pracuję jako psycholog szkolny. Stopień kontraktowego miałam nadany w poprzedniej szkole, gdzie byłam pedagogiem szkolnym. Nigdy nie robiłam kursu z zakresu kwalifikacji pedagogicznych, a tu: "Nauczyciel kontraktowy może ubiegać sie o tytuł nauczyciela mianowanego, jeżeli: 1. ma wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli oraz podjął pracę na stanowisku, dla którego są to wystarczające kwalifikacje; 2. odbył staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela." Skoro został mi nadany stopień stopień n.kontraktowego (w 2000r.), bez potwierdzenia tych kwalifikacji to...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5643


Temat: sprawozdanie bez teczki
" />Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - oryginały lub poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, jeżeli zatrudnienia nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy; 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji;4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 2.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6469


Temat: Zmiana placówki w czasie trwania stażu - co z dokumentacja?
którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Sądzę, że na załatwienie wszystkich formalności masz 3 miesiące -terminy określone w KN i rozporządzeniu o awansie zawodowym. A uściślając w tych 3 miesiacach powinno się zmieścić zapewne złożenie sprawozdania za okres odbytego stażu (do 30 dni po zakończeniu stażu - wprawdzie stażu nie zakończyłaś, ale termin pewnie taki sam), ocena dorobku zawodowego za okres stażu wystawiona przez dyrektora w ciagu 21 dni od złożenia sprawozdania. Nowy PRZ zapewne złozysz w terminie określonym przez dyrektora placówki, w której podejmujesz prace, po dostarczeniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzedniej placówce.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7905


Temat: czy mogę zmienić miejsce pracy podczas trwania stażu?
" />Możesz. KN Art 9f: ">2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10604


Temat: Do kiedy sprawozdanie?
" />A nie łatwiej dogadać się z dyrektorem, na kiedy masz mu dostarczyć sprawozdanie, aby mógł ci wystawić ocenę najpóźniej na koniec sieprnia? Teoretycznie możesz oddać sprawozdanie już po zakończeniu zajęć ... dyrektor ma 21 dni na ocenę, a we wrześniu to już po pieczątce śladu nie będze. Przepisy mówią tyle: KN: Art. 9f. 2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie ... 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Rozp.: § 3. 2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły. 3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. 4. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły. 5. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela, ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8906


Temat: wątpliwości
" />To jest przerwa w zatrudnieniu i uważam, że może mieć zastosowanie przepis: 2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie póÂźniej niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Co prawda jest moza o zmianie miejsca zatrudnienia, ale istotne jest, że podjęli zatrudnienie w szkole nie póÂźniej niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy Zadzwoń do KO i poproś o interpretację.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6571


Copyright (c) 2009 Filmowe konkret – słowo | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.